Please click here to check the contact hour of the advisors.

Year 1

Student No. Advisor Email Extension Office
DB926931 Prof. Guoxing SUN gxsun 4053 E12-1032
DB927359 Prof. Huaiyu SHAO hshao 4097 E12-1033
DB927368 Prof. Kar Wei NG billyng 4124 E12-1040
DB927681 Prof. Huaiyu SHAO hshao 4097 E12-1033
DB927739 Prof. Hongchao LIU hcliu 9077 E12-1025
DB927841 Prof. Yongqing CAI yongqingcai 9959 E12-1037
DB927983 Prof. Kwun Nam HUI bizhui 4426 E12-1041
DB928042 Prof. Hou IAN houian 8549 E12-1039
DB928072 Prof. Songnan QU songnanqu 9096 E12-1036
DB928205 Prof. Zongjin LI zongjinli 4016 E12-1050
DB928241 Prof. Bingpu ZHOU bpzhou 4196 E12-1048
DB928301 Prof. Haifeng LI haifengli 4035 E12-1038
DB928374 Prof. Hui PAN huipan 4427 E11-4032
DB928404 Prof. Huaiyu SHAO hshao 4097 E12-1033
DB928422 Prof. Guichuan XING gcxing 4036 E12-1035