Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Bingpu ZHOU 16:00-17:00     16:00-17:00  
Yongqing CAI 9:30-11:30 9:30-11:30      
Iat Neng CHAN 14:30-15:30     11:30-12:30  
Weng Fai IP         16:00-17:00
Shi CHEN   10:00-11:00      
Guo HONG   14:00-15:00     14:00-15:00
Kwun Nam HUI     16:00-17:00   16:00-17:00
Hou IAN   10:00-11:00      10:00-11:00
Haifeng LI     16:00-17:00  14:00-15:00   
Zongjin LI 16:30-17:30     16:30-17:30  
Hongchao LIU     10:00-11:00 10:00-11:00  
Kar Wei NG   14:00-15:00   14:00-15:00  
Hui PAN 15:00-16:30      15:00-16:00  
Songnan QU 14:30-15:30     14:30-15:30  
Huaiyu SHAO 16:30-17:30     16:30-17:30  
Guoxing SUN 17:30-18:30     17:30-18:30  
Yuxin TANG   10:00-12:00     10:00-12:00
Shuangpeng WANG 11:00-12:00 11:00-12:00      
Guichuan XING     16:30-17:30 16:30-17:30  
Weng Chon CHEONG   10:00-11:00   14:30-15:30