23
NOV
2022-11-23 @ 00:00 to 2022-11-27 @ 23:59
Venue: University of Macau
03
NOV
Speaker: Prof. Lei Zhu from Sun Yat-sen University
Hosted by: Prof. Liang GAO
2022-11-03 @ 16:00 - 17:00
Venue: E11-G015
27
SEP
Speaker: Prof. Kedong Yin from Sun Yat-sen University
Hosted by: Prof. Jie XU
2022-09-27 @ 10:30 - 11:30
Venue: E11-G015
26
AUG
Speaker: Prof. Zhan Hu from Sun Yat-sen University
2022-08-26 @ 15:00 - 16:00
Venue: E11-G015