Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2021/2022

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Sun Haiwei   14:30-15:30  14:30-15:30  
Prof. Cai Xiao-chuan   14:00-15:00    14:00-15:00
Prof. Ding Deng    16:00-17:00 16:00-17:00    
Prof. Chen Yayang
  15:00-16:00     15:00-16:00
Prof. Liu Zhi   16:30-17:30     16:30-17:30
Michael Wan Lung Yam 15:00-16:00 15:00-16:00   
Prof. Lei Siu Long     15:00-16:00 15:00-16:00 
Prof. Hu Guanghui    16:00-17:00    16:00-17:00
Peggy Zhao Ping   16:00-17:00     16:00-17:00
Prof. Vong Seak Weng     14:30-15:30   10:30-11:30
Prof. Zeng Qiang   16:00-17:00     16:00-17:00
Prof. Cheng Che Man  11:00-12:00    14:30-15:30  
Prof. Kou Kit Ian 13:30-14:30   13:30-14:30 
Prof. Leong Ieng Tak   11:30-12:30   11:30-12:30 
Prof. Xu Lihu 10:00-12:00       
Prof. Tam Sik Chung 15:30-16:30     15:30-16:30