Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2023/2024

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday Saturday
Prof. Hu Guanghui    11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
Prof. Liu Zhi     10:00 – 12:00      
Michael Wan Lung Yam 15:00 – 16:00 15:00 – 16:00        
Prof. Jin Xiao Qing  11:00 – 12:00   11:00 – 12:00      
Prof. Cheng Che Man  14:30 – 15:30 14:30 – 15:30        
Prof. Kou Kit Ian 15:00 – 16:00     15:00 – 16:00    
Prof. Lihu Xu   15:00 – 16:00     15:00 – 16:00  
Prof. Luo Li   11:00 – 12:00     <11:00 – 12:00  
Prof. Ding Deng  10:00 – 11:00   10:00 – 11:00      
Prof. Leong Ieng Tak 10:00 – 11:00 15:50 – 16:50        
Prof. Vong Seak Weng 10:30 – 11:30     10:30 – 11:30    
Prof. Zhang Zhixiang   14:30 – 16:00 14:30 – 16:00      
Prof. Lei Siu Long  11:00 – 12:00     11:00 – 12:00    
Prof. Sun Haiwei 16:00 – 17:00     16:00 – 17:00    
Prof. Cai Xiao-chuan   14:30 – 15:30   14:30 – 15:30    
Prof. Gui Changfeng   15:00 – 17:00