Contact Hour of 1st semester of Academic Year 2022/2023

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday Saturday
Prof. Hu Guanghui       MATH3013: 17:00-18:00 MATH2003:11:30-12:30  
Peggy Zhao Ping   10:00-11:00     10:00-11:00  
Prof. Liu Zhi   17:30-18:30       17:30-18:30    
Michael Wan Lung Yam 14:30-15:30 16:00-17:00     
Prof. Jin Xiao Qing  16:15-17:15     16:15-17:15    
Prof. Cheng Che Man  15:00-16:00  11:00-12:00      
Prof. Kou Kit Ian 15:00-16:00   15:00-16:00   
Prof. Lihu Xu        11:00-12:00 11:00-12:00
Prof. Luo Li   11:00-12:00     11:00-12:00  
Prof. Ding Deng    15:30-16:30   15:00-16:00    
Prof. Leong Ieng Tak 16:00-17:00 14:30-15:30     
Prof. Vong Seak Weng   8:45-9:45     8:45-9:45  
Prof. Qiang Zeng   17:00-18:00   11:00-12:00    
Prof. Chen Yayang
13:00-14:00   13:00-14:00      
Prof. Lei Siu Long   15:30-16:30   15:30-16:30   
Prof. Sun Haiwei     14:30-15:30   14:30-15:30  
Prof. Cai Xiao-chuan   14:00-15:00   14:00-15:00