Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2023/2024

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday Saturday
Prof. Hu Guanghui    11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
Prof. Liu Zhi 15:00 – 17:00          
Michael Wan Lung Yam 16:30 – 17:30 16:30 – 17:30        
Prof. Jin Xiao Qing    16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
Prof. Cheng Che Man    14:30 – 15:30   16:00 – 17:00    
Prof. Kou Kit Ian 11:30 – 12:30     11:30 – 12:30    
Prof. Lihu Xu            
Prof. Luo Li 11:00 – 12:00          
Prof. Ding Deng      10:00 – 11:00   10:00 – 11:00  
Prof. Leong Ieng Tak   11:30 – 12:30     11:30 – 12:30  
Prof. Vong Seak Weng 15:00 – 16:00     15:00 – 16:00    
Prof. Lei Siu Long
  16:00 – 17:00     16:00 – 17:00  
Prof. Cai Xiao-chuan
  14:30 – 15:30   14:30 – 15:30    
Prof. Gui Changfeng
11:30 – 12:30     11:30 – 12:30    
Prof. Zhang Zhixiang 16:00 – 17:00   16:00 – 17:00      
Prof. Liu Yingzhi 17:00 – 18:00   17:00 – 18:00      
Prof. Yuan Hongwei 14:00 – 16:00     14:00 – 16:00    
Prof. Yang Wen   15:30 – 17:30