To Main page | 回首頁
Menu

Contact Hour of 2nd semester of Academic Year 2020/2021

Name of Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Prof. Sun Haiwei   10:00-11:00    10:00-11:00
Prof. Cai Xiao-chuan   14:00-15:00    14:00-15:00
Prof. Ding Deng  15:30-17:00    15:30-17:00  
Prof. Liu Zhi 16:30-17:30   16:30-17:30 
Prof. Jin Xiao-qing   11:45-12:45   11:45-12:45
Michael Wan Lung Yam 10:30-11:30 16:30-17:30   
Prof. Lei Siu Long   15:00-16:00 15:00-16:00  
Prof. Hu Guanghui  10:30 – 12:30
For MATH2004
  10:30 – 12:30
For MATH2004
 
Peggy Zhao Ping 14:30-15:45     14:30-15:45 
Prof. Wang Kun 11:30-12:30   11:30-12:30 
Prof. Vong Seak Weng 16:00-17:00    16:00-17:00  
Prof. Zeng Qiang   16:00-17:00 16:00-17:00    
Prof. Cheng Che Man  14:30-15:30  14:30-15:30   
Prof. Kou Kit Ian 09:00-10:00   09:00-10:00 
Prof. Leong Ieng Tak 14:30-15:30 14:30-15:30   
Prof. Xu Lihu    15:00-17:00   
Prof. Tam Sik Chung  15:00-16:00   15:00-16:00
Kun Wang  10:00-11:00   10:00-11:00